Richard W. Rahn discusses oil prices on Pajamas Media