Brandt v. United States

By Ilya Shapiro. Legal Briefs. April 24, 2013.

United States v. Kebodeaux

By Trevor Burrus, Ilya Somin, and Ilya Shapiro. Legal Briefs. April 4, 2013.

Agency for International Development v. Alliance for Open Society International

By Ilya Shapiro. Legal Briefs. April 3, 2013.

Arkansas Game & Fish Commission v. United States

By Ilya Shapiro and Trevor Burrus. Legal Briefs. April 1, 2013.