Verizon v. FCC

By Ilya Shapiro. Legal Briefs. July 23, 2012.

Arkansas Game & Fish Commission v. United States

By Ilya Shapiro and Trevor Burrus. Legal Briefs. July 5, 2012.

Florida v. Jardines

By Jim Harper and Ilya Shapiro. Legal Briefs. July 2, 2012.