Kansas City Premier Apts. v. Missouri Real Estate Commission

By Ilya Shapiro. Legal Briefs. November 30, 2011.

Florida v. Adkins

By Tim Lynch and Ilya Shapiro. Legal Briefs. November 28, 2011.

Harmon v. Kimmel

By Ilya Shapiro and Trevor Burrus. Legal Briefs. November 21, 2011.

FCC v. Fox Television Stations

By Ilya Shapiro and Trevor Burrus. Legal Briefs. November 10, 2011.

Florida Dept. of Corrections v. Shelton

By Tim Lynch and Ilya Shapiro. Legal Briefs. November 2, 2011.