480.00 Acres of Land v. United States

By Ilya Shapiro. Legal Briefs. November 23, 2009.

McDonald v. City of Chicago

By Timothy Sandefur, Ilya Shapiro, and Roger Pilon. Legal Briefs. November 21, 2009.

Palmer v. Waxahachie Independent School District

By Ilya Shapiro. Legal Briefs. November 5, 2009.

United States v. Comstock

By Randy E. Barnett, Ilya Shapiro, and David Rittgers. Legal Briefs. November 4, 2009.