Ian Vásquez debates Obama’s housing plan on Telemundo