The FBI versus Encryption

What good is encryption if the FBI has its own key? It’s worse than useless, according to Patrick Eddington.