Riley v. California

By Jim Harper, Ilya Shapiro and Gabriel Latner. Legal Briefs. March 10, 2014.

Kitchen v. Herbert and Bishop v. Smith

By Elizabeth Wydra and Ilya Shapiro. Legal Briefs. March 4, 2014.

Susan B. Anthony List v. Driehaus

By Ilya Shapiro, Trevor Burrus, Gabriel Latner & P.J. O’Rourke. Legal Briefs. February 28, 2014.

Allstate Insurance Co. v. Jacobsen

By John B. Lewis, Deborah H. Renner, Ilya Shapiro, Walter Olson, Theodore H. Frank & Adam E. Schulman. Legal Briefs. February 28, 2014.

Drake v. Jerejian

By Ilya Shapiro, Trevor Burrus and Julio Colomba. Legal Briefs. February 12, 2014.

Halbig v. Sebelius

By Bert Rein, William S. Consovoy, Michael Connolly & Ilya Shapiro. Legal Briefs. February 6, 2014.

Sebelius v. Hobby Lobby Stores, Inc.

By Kevin Baine, Emmet Flood, C.J. Mahoney, Eli Savit, Ilya Shapiro & Trevor Burrus. Legal Briefs. January 28, 2014.